نویسنده = امید برجسته
تعیین مولفه های استقلال دانشگاهی در دانشگاه های استان مازندران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 31-44

NHERK/nherk.2023.173176

امید برجسته؛ رضا یوسفی سعید آبادی