اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی گل افشانی

مدیریت آموزش عالی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی ، مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

nhrek2023gmail.com
0000-0002-9239-9295

سردبیر

دکتر منصور رنجبر

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی دانشیار و عضو هیئت علمی مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

manfm43gmail.com
0000-0003-4389-983X

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد علی خائف الهی

مدیریت منابع انسانی تخصص رفتار سازمانی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

www.modares.ac.ir/~khaefelahi
khaefelahimodares.ac.ir
+98(21)82884665

مدیر داخلی

دکتر رضا یوسفی سعیدآبادی

مدیریت آموزشی (گرایش علوم تربیتی) استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران،

www.iaumazandaran.ir/7866#Glories
rezayusefi2022gmail.com
0000-0003-4418-7359

مدیر اجرایی

دکتر علی مراد حیدری گرجی

مدیریت خدمات بهداشت و درمان دانشیار و عضو هیئت علمی EDC (مرکز توسعه آموزش)

alifar_2004yahoo.com
0000-0003-4005-1518


Related theory and Clinical courses in different groups of Mazandaran University of Medical Sciences and related workshops.

ویراستار ادبی نشریه

دکتر حسن صیامیان

علوم اطلاعات و کتابداری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

siamian46gmail.com

رئیس هیئت تحریریه

دکتر سید عبدالرضا فتحی کچپی

آموزش زبان انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

Nahq.ir
nahqquarterly2023gmail.com
09111521753


دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد قائمشهر در مقطع لیسانس
دانش آموخته رشته آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران 
دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه بین المملی امام خمینی قزوین
دانش آموخته دوره "مبانی آموزش زبان"  (Foundementals in Langauge Teaching) از دانشگاه آریزونا 


اعضای هیات تحریریه

دکتر علی تقی پور ظهیر

برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزش عالی استاد برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

istd.saminatech.ir/fa/EditorialBoard
taghipooragmail.com
09121300666

دکتر پریوش جعفری

مدیریت آموزشی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی

srb.iau.ir/faculty/p-jafari/fa
pjafaarisrbiau.ac.ir

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

علوم ارتباطات دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

mahdizadeh45yahoo.com

دکتر مصطفی معلمی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

moallemimazums.ac.ir
0000-0001-5887-3451