ضرورت ایجاد تحلیل محتوای کتاب های رشته تخصصی مهندسی معماری (طراحی دانشگاه و ریز فضاها ) بر اساس روش ویلیام رومی

نامه به سردبیر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزش، آموزش و پرورش استان مازندران شهرستان ساری ناحیه 2.

NHERK/nherk.2023.174544

چکیده

یکی از روش های فعال کردن دانشجویان، تألیف محتوای کتاب به صورت فعال می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای کتاب های رشته تخصصی مهندسی معماری خاصه بحث طراحی دانشگاه ها و ریز فضا ها انجام شده است. که در ادامه نقدی بر این مبحث شایسته است برنامه ریزان درسی و مؤلفان کتاب های درسی رشته تخصصی مهندسی معماری بویژه در تدوین کتاب طراحی دانشگاه و ریز فضاها، دقت بیشتری نموده و با تنظیم محتوای برنامه درسی بهتر، بر میزان مشارکت کلیه یادگیرندگان در فرآیند یادگیری تأکید بیشتری صورت گیرد. ایجاد تحلیل محتوای کتاب های رشته تخصصی مهندسی معماری (طراحی دانشگاه و ریز فضاها) بر اساس روش ویلیام رومی، از اهمیت بالایی برخوردار است. روش ویلیام رومی یک روش سیستماتیک است که به تحلیل محتوا می پردازد و برای تشریح و تفسیر متن استفاده می شود. با استفاده از این روش، می توان تحلیلی دقیق از محتوای کتاب ها انجام داد و نتایج مستخرج را با هم مقایسه کرد و بررسی کرد. تحلیل محتوای کتاب های رشته تخصصی مهندسی معماری با استفاده از روش ویلیام رومی، امکاناتی برای شناسایی الگوها، مفاهیم اصلی، موضوعات مختلف و ابعاد دیگر موجود در کتاب ها فراهم می کند. این تحلیل می تواند به معماران و دانشجویان معماری کمک کند تا از مطالعه بهتری از کتاب ها برخوردار شوند و درک عمیق تری از مباحث معماری به دست آورند. مراحل اصلی تحلیل محتوای کتاب ها بر اساس روش ویلیام رومی عبارتند از: 1- تحلیل محتوا: در این مرحله، کتاب ها به کلی مطالعه می شوند تا مطالب اصلی، مفاهیم و موضوعات مهم شناسایی شوند. 2- کدگذاری مطالب: مطالب کتاب ها به کمک کدهای خاصی که با این روش تعیین می شود، کدگذاری می شوند. این کدها می توانند به شکل کلمات کلیدی، عبارات کلیدی یا یک کد عددی باشند. 3- تجزیه و تحلیل مطالب: با تحلیل کدها و ارتباط آنها با یکدیگر، می توان الگوها و روابط مختلف را شناسایی کرد. 4- تفسیر و تعبیر مطالب: در این مرحله، نتایج محاسباتی و تحلیلی را تفسیر کرده و به بررسی مفهومی و تاریخی مطالب پرداخت. با استفاده از تحلیل محتوای کتاب ها بر اساس روش ویلیام رومی، می توان میزان پوشش مباحث مختلف معماری در کتاب ها را بررسی کرد و نیازمندی های آموزشی و تحقیقی را شناسایی کرد. همچنین، با تحلیل محتوا می توان به صورت کمی و کیفی به مطالعه کتاب ها پرداخت و محتوا را ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها