درباره نشریه

فصلنامه دانش و پژوهش در آموزش عالی نوین  مجله ای علمی تخصصی است که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش عالی مانند مدیریت آموزش عالی، برنامه ریزی آموزش عالی، ارزیابی آموزش عالی، آموزش عالی و بازار کار، برنامه های درسی، سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برنامه­های درسی آموزش­ عالی، برنامه درسی آموزش عالی با سیاست های کلان اجتماعی،  اقتصاد و امور مالی آموزش عالی، آموزش عالی سلامت، مدیریت و خط مش گذاری  نظام سلامت، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان، کیفیت، آموزش و پژوهش، برنامه ریزی توسعه، گسترش آموزش عالی و ... چاپ و منتشر می شود.