مروری بر مدرسه سالم با رویکرد دانش مدیریت آموزشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

NHERK/nherk.2024.189949

چکیده

این مقاله به بررسی راهبردها و مدل‌های مدیریت آموزشی در مدرسه سالم می‌پردازد. مدرسه سالم یک مدل برتر در حوزه آموزش است که بر اساس دیدگاهی سلامت سازمانی برای بهبود عملکرد و بهترین نتایج آموزشی در دانش آموزان استفاده می‌کند. این مدرسه، به تربیت دانش آموزانی با روحیه انگیزش بالا و همچنین استفاده از روش‌های نوین آموزشی می‌پردازد. مدیریت آموزشی در مدرسه سالم به شیوه‌هایی مانند تعیین اهداف و برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی، رهبری قوی و انگیزشی، ارزیابی وبازخورد متمرکز و ساختار سازمانی اصولی تمرکز می‌کند. علاوه بر این، این مدیریت مدرسه، توانمندی‌های معلمان را تقویت و رهبری کلاس‌های موثر را ترویج می‌کند. جستجوی مقالات براساس واژگان کلیدی فارسی مانند مدیریت شهری، کیفیت آموزش، آموزش عالی ایران ، دانشجو، استاد و نیز معادل انگلیسی این کلیدواژه­ها در پایگاه های اطلاعاتی و استنادی معتبر از جمله PubMed، Web of Science، Scopus، Google scholar، Science Direct ، SID و  Magiran مورد بررسی قرار گرفت. تمام مقالات اصیل جهت ورود به مطالعه جمع آوری و بررسی گردیدند. معیارهای های غربالگیری با اعمال معیارهای وورد و خروج در سه مرحله صورت گرفت؛ 24 مقاله در ابتدای جستجو یافت شد در مرحله غربالگری (4 مرحله ابتدایی) 8  مقاله از مطالعه خارج شده اند و در مرحله انتهای غربالگری 16 مقاله مرتبط با هدف مطالعه باقی ماندند که مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفت و وارد مطالعه شدند. از مهمترین موارد توجه در مدیریت آموزشی در مدرسه سالم می‌توان به استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین آموزشی، توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش آموزان و ترویج فرهنگ تعاون و همکاری اشاره کرد. در نهایت، مدیریت آموزشی در مدرسه سالم به عنوان یک چارچوب قدرتمند می‌تواند در بهبود کیفیت آموزش و تحقق اهداف آموزشی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها