مولفه های سازماندهی هولوگرافیک در آموزش عالی مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای قدسیه ساری

NHERK/nherk.2023.171947

چکیده

زمینه و هدف: از آنجای که مستقل شدن و خودگردان شدن واحدها میتواند برای سازمانها به دلیل غیر متمرکز شدن امور، مسئله ساز شود لذا سازمانهای کل گرا یا هولوگرافیک طراحی شدند، تا بدین وسیله بتوانند ویژگیهای کل را در یکایک اجزاء متبلور کنند. هدف کلی پژوهش حاضر، ارائه مدل هولوگرافیک آموزش عالی بارویکرد جهانی شدن در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد کمی و کیفی انجام شد. در رویکرد کیفی، روش دلفی و در رویکرد کمی روش توصیفی از نوع پیمایشی می اشد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی اساتید هیات علمی گروه مدیریت آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 10 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی اساتید گروه های مختلف دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران از 1537 بر اساس فرمول کوکران تعداد 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع داده ها و برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به‌دست آمده از پرسش‌نامه از طریق نرم افزارهای SPSS20 و PLS3  مورد تجزیه تحلیل‌ قرار گرفت.
یافته ها: نتایج هولوگرافیک آموزش عالی دارای پنج بعد (محیط کل‌گرا، ظرفیت سازی پویا، ساختار هوشمندانه، سرمایه انسانی و خود مدیریتی فزاینده) است و از چهارده مؤلفه تشکیل شده است.
نتیجه گیری: برای تحقق سازمان هولوگراف واحدها در آموزش عالی باید استراتژی خودسازماندهی را اتخاذ کنند به گونه ای که زیر مجموعه ها در بردارنده تمامی اصول و ویژگی های مجموعه اصلی باشند و این امر محقق نمی شود مگر با اجرای فرایندها و سازوکارهای عدم تمرکز.

کلیدواژه‌ها