مروری بر نقش مدیریت شهری بر کیفیت آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه گروه جغرافیا، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

2 2. دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران.

NHERK/nherk.2023.181118

چکیده

در حال حاضر، توسعه و ارتقای کیفیت آموزش عالی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست گذاران و مسئولین نظام آموزشی  در ایران است. در این راستا، مدیریت شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش عالی ایران دارد. این مقاله به بررسی نقش و تأثیر مدیریت شهری بر کیفیت آموزش عالی ایران می‌پردازد.مدیریت شهری می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه منابع مالی و مادی، مدیریت مناسب و‌ داشتن طرح‌های جامع و مستدام در زمینه آموزش، بهبود کیفیت آموزش عالی ایران را تسهیل کند.. مدیریت شهری می‌تواند با ایجاد همکاری و هماهنگی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی و مسئولین آموزش و پرورش، بهبود کیفیت آموزش عالی ایران را تسهیل کند. این همکاری و هماهنگی می‌تواند منجر به بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع موجود، حل مشکلات موجود و ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران شود. جستجوی مقالات براساس واژگان کلیدی فارسی؛ مدیریت شهری، کیفیت آموزش، آموزش عالی ایران ، دانشجو، استاد و نیز معادل انگلیسی این کلیدواژه­ها در پایگاه‌های اطلاعاتی و استنادی معتبر از جمله PubMed، Web of Science، Scopus، Google scholar، Science Direct ،  SIDو   Magiranمورد بررسی قرار گرفت. تمام مقالات اصیل جهت ورود به مطالعه جمع آوری و بررسی گردیدند. معیارهای های غربالگیری با اعمال معیارهای وورد و خروج در سه مرحله صورت گرفت؛ 24 مقاله در ابتدای جستجو یافت شد در مرحله غربالگری(4 مرحله ابتدایی) 8  مقاله از مطالعه خارج شده اند و در مرحله انتهای غربالگری 16 مقاله مرتبط با هدف مطالعه باقی ماندند که مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفت و وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که به طور کلی، مدیریت شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش عالی ایران دارد. با ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیلات مناسب، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح، همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر، مدیریت شهری می‌تواند باعث بهبود کیفیت آموزش عالی ایران شود.
 

کلیدواژه‌ها